OCHRANA
SÚKROMIAPravidlá pre spracovanie osobných údajov

Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Rejtana 17 lok 7 a 8 je distribútorom dermokozmetických produktov značky Sesderma. Tieto Pravidlá pre spracovanie osobných údajov stanovujú akým spôsobom a aké osobné údaje zhromažďujeme, na čo ich budeme používať a komu ich sprístupníme. Prosíme, dôkladne sa oboznámte s informáciami nižšie.

V súlade s príslušnými ustanoveniami ohľadom ochrany osobných údajov sa nižšie nachádzajú informácie o type, rozsahu aj účelu spracovania osobných údajov získaných od používateľov internetových stránok Sesderma, a tiež inými spôsobmi, okrem iného v rámci osobného kontaktu s Klientmi. 

1. Kto je správcom osobných údajov? 

Správcom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa rozhodne spracovávať osobné údaje a je zodpovedná za ich uchovanie a využitie v písomnej alebo elektronickej podobe.
Správcom Vašich osobných údajov je Sesderma Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Rejtana 17 lok 7 a 8, 02-516 Varšava. Môžete nás kontaktovať osobne, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: sesdermaslovensko@sesderma.com 

2. Za akým účelom a na základe čoho budeme spracovávať Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať:
  • za účelom uzavretia zmluvy (v tomto prípade prijatia objednávky) a realizácie zmluvy, vrátane realizácie objednávky našich produktov (napr. vystavenie faktúry, zaslanie produktov, komunikácie vo veci objednávky, riešenie reklamácie) - spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a realizáciu zmluvy;
  • za účelom informovania o produktoch i službách, ktoré Vás podľa nášho úsudku môžu zaujímať, v súlade s prehlásením ohľadom zasielania marketingových informácií - v prípade, že nie ste naším klientom, Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho súhlasu; v prípade našich klientov budeme tieto údaje spracovávať za účelom bezprostredného marketingu, čo je nami sledovaný legitímny záujem;
  • na účely splnenia povinností (napr. daňových, účtovných, administratívnych) vyplývajúcich z právnych predpisov - spracovanie je nevyhnutné kvoli naplneniu našich právnych záväzkov;
  • aby sme Vám mohli udeliť štatút účastníka v súťažiach, ktoré organizujeme a tiež odovzdať prípadnú výhru - spracovanie osobných údajov bude prebiehať na základe Vášho jednoznačného súhlasu a za účelom bezprostredného marketingu, čo je nami sledovaný legitímny záujem;
  • na účely prípadného vymáhania nárokov - spracovanie je nevyhnutné na realizáciu legitímneho záujmu správcu akým je vymáhanie nárokov;

Súhlas je možné v každej chvíli zrušiť. Zrušenie súhlasu nemá z právneho hľadiska vplyv na spracovanie osobných údajov vykonávaného na základe súhlasu udeleného pred jeho zrušením.

Zdieľanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, zároveň je ale nevyhnutné pre uzatvorenie a realizáciu zmluvy, Vašu účasť v súťažiach a v rámci osobných údajov spracúvaných na účely marketingu je nevyhnutné pre zasielanie našej aktuálnej ponuky. 

3. Príjemcovia osobných údajov.

Zaistíme, aby vaše osobné údaje boli spracované spôsobom, ktorý je v súlade s vyššie uvedenými informáciami.

V rámci uvedených účelov môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené nasledujúcim príjemcom:
  • orgánom verejnej správy,
  • spoločnostiam zo Skupiny Pili Siglo XXI S.L. , na administratívne účely,
  • subjektom, ktoré v našom mene spracúvajú dáta, napr. audítorom, právnikom, spoločnostiam a poskytovateľom služieb na plnenie svojich úloh (IT služby, správa dokumentov, účtovné služby, správa Sesderma účtu na sociálnych sieťach),
  • subjektom poskytujúcim reklamné služby za účelom zasielania marketingových materiálov, takých ktoré je možné zasielať zhodne s právnymi predpismi, zhodne s Vašimi preferenciami ohľadom komunikácie. Bez vášho súhlasu nesprístupníme Vaše osobné údaje tretím osobám na ich marketingové účely.

4. Kde budú osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracované v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo mimo neho subjektom vymedzeným v bode 3, s výnimkou zmluvných obmedzení dôvernosti a bezpečnosti informácií v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Nesprístupníme Vaše osobné údaje osobám, ktoré nemajú oprávnenie na ich spracovanie.

V prípade odovzdania Vašich osobných údajov mimo EHP zakaždým podnikneme príslušné kroky na zabezpečenie správnej ochrany Vašich osobných údajov, a to na takej úrovni, ako zabezpečujeme v rámci EHP. V prípade, že máte záujem o viac informácií ohľadne toho aké bezpečnostné prvky používame v prípade sprístupnenia údajov mimo EHP, prosíme o kontakt podľa bodu 1. 

5. Aké máte práva na osobné údaje? 

Ak vám to umožňuje platné právo, máte právo na: 

a) prístup k vašim osobným údajom, ktoré máme k dispozícii, a zoznámenie sa s pôvodom týchto údajov, účely ich spracovania, ako aj s informáciami o správcovi údajov, spracovateľskom (spracovateľských) subjektu (subjektoch) a subjektoch, ktorým môžu byť sprístupnené; 

b) zrušenie svojho súhlasu, a to kedykoľvek, v prípade že údaje spracúvame na základe súhlasu; 

c) aktualizáciu alebo opravu svojich osobných údajov, tak aby boli vždy správne; 

d) vymazanie Vašich osobných údajov z našej evidencie, v prípade, že už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely; 

e) za istých okolností požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, napr. keď spochybňujete presnosť vašich osobných údajov, a to na dobu, ktorá nám umožní overiť ich správnosť; 

f) získanie svojich osobných údajov v elektronickej podobe na vlastné potreby alebo na potreby iného správcu osobných údajov;

g) podanie reklamácie;

h) podanie sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov. 

Vyššie uvedené práva môžete využiť ak nás kontaktujete spôsobom uvedeným v bode č. 1 a uvediete meno, priezvisko, e-mail a predmet žiadosti. 

6. Ako môžete vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov? 

Máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje, prípadne požiadať, aby sme ich prestali spracúvať (vrátane potrieb bezprostredného marketingu). Po prijatí takejto požiadavky nebudeme ďalej Vaše osobné údaje spracúvať, ak to nepovoľuje platné právo. 

Rovnakým spôsobom môžete uplatniť iné práva uvedené v bode č. 5.

7. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov od zániku vzájomného zmluvného vzťahu, prípadne od dátumu preskúmania Vašej reklamácie. Desaťročné obdobie vyplýva z premlčacej lehoty stanovenej v Poľsku. 

Osobné údaje, u ktorých sme od Vás dostali súhlas na spracovanie na konkrétny účel, budeme spracúvať najdlhšie do dňa, keď odvoláte Váš súhlas. 

Nebudeme Vaše osobné údaje uchovávať dlhšie ako je potrebné a budeme ich uchovávať jedine za účelom, pre ktorý sme ich získali. 

8. Ako často aktualizujeme pravidlá pre uchovávanie osobných údajov? 

Tieto pravidlá uchovávania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme. Na našej internetovej stránke www.sesderma.sk bude vždy dostupná aktuálna verzia, a okrem toho Vás budeme osobne informovať o každej zmene, ktorá by sa Vás mohla týkať.

9. Automatizované rozhodovanie a profilovanie.

Spracovanie dát nezahŕňa automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.


SESDERMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
so sídlom vo Varšave
ul. Puławska 12A/6, 02-566 Varšava

Okresný súd pre hlavné mesto Varšavy vo Varšave,,
KRS 0000717998, NIP 5213812919
Základný kapitál: 5.000,00 zł

Tel: +421 233 418 694
PRODUKTY


Na týchto stránkach používame súbory cookie, aby naša služba mohla fungovať lepšie.
Tento mechanizmus môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach prehliadača.
created by